กล่าวทักทาย

เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ให้ธุรกิจสื่อสารด้านโลจิสติกส์ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งในและนอกประเทศ

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังที่มีต่อบริษัทโลจิสติกส์ก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นนั้น จึงทำให้พวกเราทุกคนที่เซนโค มุ่งมั่นที่จะช่วยซัพพอร์ตด้าน Supply-Chain Management ของลูกค้า ด้วยการสร้างระบบขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าที่เคยมีมา เพื่อที่จะเป็นคู่ค้าด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดยิ่งๆขึ้นไป ยิ่งไปกว่านั้น เราออกจากคำนิยามของคำว่า “โลจิสติกส์” ด้วยการพัฒนาบริษัทของเราสู่การเป็น “บริษัทที่ให้ธุรกิจสื่อสารด้านโลจิสติกส์” เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เซนโคมุ่งหมายที่จะเป็น”บริษัทที่ให้ธุรกิจสื่อสารด้านโลจิสติกส์ที่ได้รับความไว้วางใจทั้งมในประเทศและระดับสากล” โดยยึดสโลแกนบริษัทที่ว่า “Moving Global~Beyond Logistics, Move Globe, Change business” ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ในระดับสากล
ต่อจากนี้ เราจะยังคงดำเนินงานของเราต่อไป ในฐานะ “บริษัทที่ให้ข้อมูลโลจิสติกส์ที่ได้รับความไว้วางใจ” กรุณาให้การสนับสนุนเราในการขยายธุรกิจไปในด้านต่างๆต่อไปในอนาคต

สาส์นจากผู้แทนสาขาภูมิภาคอาเซียน

คำกล่าวทักทายจากผู้แทนเซนโค กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ สาขาภูมิภาคอาเซียน นาย โอโนะ ชิเกรุ

นโยบายทั่วไปและสโลแกนบริษัท

แนะนำนโยบายทั่วไปและสโลแกนของบริษัทเซนโค กรุ๊ป โฮลดิ้งส์