ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามใด ๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่ช่องทางติดต่อด้านล่าง

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

(66)2081-8952

SENKO (THAILAND) CO., LTD

แบบฟอร์มสำหรับอีเมลล์

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงตัวลูกค้า (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยมีนโยบายในการดำเนินการดังนี้

1. หลักการดำเนินงานตามนโยบายทั่วไป ทางบริษัทฯ ยังตอบสนองต่อความเชื่อมั่นในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ และพนักงานได้รับความเชื่อมั่นในการดูแลข้อมูล, การจัดการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องแม่นยำ และการปฏิบัติตามกฏการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

2. การรวบรวม, การนำไปใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการบังคับใช้งานระบบการจัดการที่ครอบคลุมกับสถานการณ์จริงในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และมีการจัดการสำหรับการรวบรวม, การนำไปใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล โดยอิงกับกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด

3. การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะปฏิบัติตามกฏการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงกฏหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

4. การรับมือด้านความปลอดภัย

มีการรับมือด้านความปลอดภัยโดยการป้องกันการสูญหาย, การทำลาย, การแก้ไขปลอมแปลง หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้เกิดขึ้น

5. การเคารพในสิทธิ

ทางบริษัทฯ เคารพในสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ และยินดีที่จะดำเนินการให้ หากมีการร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเปิดเผย เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลออก

6. การกำหนดใช้ระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไปพร้อมๆกันกับการกำหนดใช้กฏดังกล่าว นอกเหนือไปจากนั้น ยังส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงระเบียบอยู่เสมอ